Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 • 1 - Postanowienia wstępne
 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego vod.pilates.pl, działającego pod adresem internetowym vod.pilates.pl.
 • Właścicielem i prowadzącym serwis internetowy vod.pilates.pl jest 3Q Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  wpisana do rejestru KRS pod nr. 0000194312, NIP: 525-22-89-729, Regon: 015673813.
 • Postanowienia Regulaminu, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki użytkowników Serwisu oraz prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu internetowego vod.pilates.pl.
 • Każda osoba zainteresowana korzystaniem z serwisu internetowego vod.pilates.pl zobowiązana jest przed podjęciem czynności zmierzających do korzystania z tego serwisu zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 • Każda osoba korzystająca z serwisu internetowego vod.pilates.pl zobowiązana jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 • 2 - Definicje

Terminy używane w niniejszym regulaminie posiadają następujące znaczenie:

Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami w nim wskazanymi.

Serwis - serwis internetowy vod.pilates.pl, działający pod adresem internetowym vod.pilates.pl, stanowiący platformę internetową będącą własnością Administratora. Na Serwis składają się usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników.

Administrator – właściciel i prowadzący Serwis, którym jest 3Q Brokers Sp. z o.o., 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 80/A21, wpisana do rejestru KRS pod nr. 0000194312, NIP: 525-22-89-729, Regon: 015673813.

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna składająca zamówienie w Serwisie.

Konto – obszar w Serwisie dostępny dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i Hasła), za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on dokonywać podejmować działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (np. aktywowanie i deaktywowanie poszczególnych usług itp.). Posiadanie Konta jest niezbędne dla korzystania z Serwisu.

Strony – Użytkownik i Administrator.

 • 3 - Zawartość Serwisu
 • Podstawową usługą oferowaną przez Serwis jest możliwość zakupu filmów w wersji: DVD (box), do ściągnięcia (download) lub oglądania online wybranych przez Użytkownika filmów z zasobów Serwisu na zasadzie „video na żądanie” („VOD - video on demand”).
 • Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla określonych grup Użytkowników, w szczególności dla osób poniżej 18 roku życia, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • 4 - Techniczne i organizacyjne warunki korzystania z Serwisu
 • Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki Internetu umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych (zaleca się następujące przeglądarki internetowe: Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowsze, Mozilla Firefox 2.0 lub nowsze; niezbędne jest, aby przeglądarki te posiadały włączoną obsługę plików „cookies”). Dla poprawnego korzystania z usług video niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika następującego oprogramowania: Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowszej oraz włączonej obsługi Javascript oraz stałego dostępu do Internetu o przepustowości: minimum 1 megabit na sekundę dla utworów odtwarzanych w systemie VOD (wideo na życzenie) w standardowej jakości SD.
 • Usługi odpłatne świadczone są wyłącznie na wyraźne żądanie Użytkownika, po wniesieniu przez niego stosownej opłaty za daną usługę zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Wysokość opłat określona jest bezpośrednio w Serwisie przy prezentacji danego utworu audiowizualnego lub danego pakietu utworów audiowizualnych lub produktu.
 • Serwis działa z wykorzystaniem plików "cookies". Pliki "cookies" to pliki tekstowe nagrywane na twardym dysku komputera Użytkownika w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową Użytkownika pozwala jedynie na rejestrację w Serwisie, jednakże uniemożliwia odtwarzanie filmów i innych utworów audiowizualnych dostępnych w Serwisie. Z chwilą zalogowania się w Serwisie pliki „cookies” uruchamiają się i działają do czasu wylogowania się Użytkownika lub zamknięcia okna przeglądarki internetowej, identyfikując danego Użytkownika. Z tego powodu Użytkownik nie powinien pozostawiać komputera, na którym korzysta z Serwisu, bez wylogowania z Serwisu po pozostawienia komputera bez dozoru Użytkownika. Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do komputera Użytkownika podczas aktywnego zalogowania się do Serwisu, są odnotowywane jako działania Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia komputera lub pozostawienia go bez nadzoru Użytkownika podczas aktywnego zalogowania się do Serwisu.
 • 5 - Usługi objęte Serwisem
 • Utwory audiowizualne odpłatnie udostępniane w systemie VOD (wideo na życzenie) rozliczane sa w sposób transakcyjny, w którym Użytkownik po dokonaniu opłaty otrzymuje dostęp do wybranego przez siebie pojedynczego utworu audiowizualnego, przez co udzielona zostaje mu licencja na jego oglądanie w okresie nie dłuższym niż 72 godziny od dokonania zapłaty (zaksięgowania wpłaty na koncie . W tym okresie Użytkownik może oglądać utwór audiowizualny trzykrotnie.
 • Opłaty za udostępniane w serwisie utwory lub pakiety utworów dokonywane są poprzez zewnętrzny, współpracujący z Serwisem, system płatności on-line serwisu www.dotpay.pl.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź inne ograniczenia techniczne występujące w zakresie dokonywania płatności z wykorzystaniem serwisu rozliczeniowego dostępnego pod adresem: www.dotpay.pl
 • W zakresie wynikającym z korzystania przez Użytkownika z serwisu rozliczeniowego www.dotpay.pl zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu serwisu dotpay.pl, który jest dostępny pod adresem internetowym www.dotpay.pl.
 • Administrator ma prawo udostępniać w Serwisie pojedyncze utwory audiowizualne i pakiety utworów audiowizualnych na zasadach innych niż określone w pkt 2 w ramach swoich działań promocyjnych. W takim przypadku zasady udostępniania utworów audiowizualnych określane będą w odrębnych regulaminach takich działań promocyjnych lub zamieszczane bezpośrednio w Serwisie.
 • Zakres dostępu, zasoby Serwisu oraz sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu może być w każdym czasie zmieniany przez Administratora. Administrator ma także prawo umożliwiać podmiotom trzecim prezentowanie ich własnej oferty w Serwisie.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek. Wszelkie zasady świadczenia tych usług określane są wyłącznie przez te podmioty trzecie i ponoszą one wyłączną odpowiedzialność za ich świadczenie.
 • Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne chroniące przed dostępem do udostępnianych utworów audiowizualnych osób, którym nie została udzielona licencja na ich oglądanie, a także zabezpieczenia przed zwielokrotnianiem, kopiowaniem i inną niedozwoloną ingerencją w proces wyświetlania utworów audiowizualnych. Usuwanie, obchodzenie lub zmiana zabezpieczeń technicznych stosowanych przez Administratora stanowi naruszenie obowiązującego prawa.
 • Utwory audiowizualne, do których Użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Serwisu, stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych. Użytkownik ma prawo wyłącznie odtwarzać (oglądać) udostępnione utwory audiowizualne. Użytkownik nie ma prawa do podejmowania jakichkolwiek działań polegających na ich rozpowszechnianiu (w tym publicznym), przetwarzaniu, utrwalaniu, kopiowaniu, obróbce lub dystrybucji.
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
 • 6 - Dane osobowe i polityka prywatności
 • Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Administrator Serwisu jest administratorem bazy danych osobowych Użytkowników.
 • Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie ze zbioru danych osobowych.
 • Z chwilą rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w zakresie niezbędnym dla korzystania z usług Serwisu.
 • Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Użytkowników wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa.
 • 7 - Zasady korzystania z Serwisu
 • Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu do celów innych niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu. W szczególności niedozwolone jest:
  • rozpowszechnianie treści pornograficznych;
  • uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej – własnej lub na rzecz osób trzecich;
  • rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej i innych wiadomości o charakterze spamu;
  • podejmowanie jakichkolwiek działań, których celem lub skutkiem jest szkoda innych Użytkowników lub szkoda Administratora;
  • publikowanie w Serwisie treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).
 • Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (art. 2 ust. 1), istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni zgodnie z art.10 ww. ustawy. Jednocześnie informujemy, że w celu dokonania zwrotu niezbędne jest skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta pod adresem zamowienia@vod.pilates.pl. Warunkiem przyjęcia towaru jest dostarczenie go w nienaruszonym stanie wraz z oryginalnym opakowaniem oraz dodatkowym osprzętem, jeśli towar takowy posiadał w momencie zakupu. Do przesyłki należy dołączyć paragon/fakturę VAT. Należność za uprzednio zakupiony towar zostanie zwrócona Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty przyjęcia towaru do magazynu. O przyjęciu takim świadczyć będzie stosowny dokument. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi a pokrywa go zamawiający.
 • 8 - Reklamacje
 • Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, w tym poszczególnych usług, mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie tej okoliczności Administratorowi na adres e-mail biuro@vod.pilates.pl.
 • Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są na bieżąco przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli wynika ona z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora lub z nieznajomości powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu, będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 • Administrator zastrzega sobie prawo ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania lub usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu.
 • 9 - Odpowiedzialność
 • W granicach obowiązującego prawa Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Użytkowników, w tym za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność materiałów multimedialnych.
 • W ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa Administrator ma prawo usuwać lub w inny sposób uniemożliwiać dostęp do treści publikowanych na łamach Serwisu przez Użytkowników w przypadku, gdy Administrator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną informację o bezprawnym charakterze takiej treści lub związanej z nią działalności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika, który umieścił takie treści na łamach Serwisu, za ewentualne szkody poniesione w wyniku usunięcia lub w inny sposób uniemożliwienia dostępu do takich treści, przy czym Administrator zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić takiego Użytkownika o zamiarze ich usunięcia lub innego uniemożliwienia dostępu do nich.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu niezawinione przez Administratora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, przy czym informacja taka będzie udzielana Użytkownikom nie później niż na 2 dni przed planowanym wyłączeniem
 • Zabronione jest kopiowanie, utrwalanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, utworów audiowizualnych, zdjęć i innych treści zamieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami).
 • 10 - Postanowienia końcowe
 • Regulamin dostępny jest pod adresem vod.pilates.pl.
 • Regulamin ma zastosowanie do wszystkich usług Serwisu.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny, z zastrzeżeniem postanowienia pkt 5 poniżej.
 • W przypadku dokonania przez Administratora zmiany Regulaminu korzystanie przez Użytkownika z Serwisu możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się przez Użytkownika z Regulaminem w nowym brzmieniu. Po zapoznaniu się z Regulaminem w nowym brzmieniu Użytkownik składa wyraźne oświadczenie o jego akceptacji. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Użytkownik rozwiązuje umowę z Administratorem i rezygnuje z korzystania z Serwisu. Rozwiązanie umowy powoduje brak możliwości korzystania z usług Serwisu.
 • Wszelkie uwagi, pytania, reklamacje i informacje dotyczące Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail: biuro@vod.pilates.pl lub pocztą tradycyjną na adres Al. Jana Pawła II 80 / A21, 00-175 Warszzwa

Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2010 r.